Breda Coaching
Breda Coaching
Individuele Coaching: Individuele Coaching, Loopbaan Advies, Supervisie, Team Coaching, Intervisie begeleiding-individuele-coaching
Individuele Coaching
 
Individuele Coaching Over (Individuele) Breel Coaching Begeleiding in Coaching CLG - Coach Leiding Geven Werkwijze Coaching Referenties Individuele Coaching Contact  Individuele Coaching Breda
 
     
 
 

Menu:

 Gedragsprofilering »
  Individuele coaching »
  Loopbaancoaching »
  Supervisie »

  Teamcoaching »
  Intervisiebegeleiding »
  Workshops »

 

Begeleiding

Ieder ontwikkelingsvraagstuk is uniek. Om tot een zo passend mogelijke begeleiding te komen, maken we gebruik van (een combinatie van) diverse begeleidingsvormen.

Gedragsprofilering

Voorafgaand aan verschillende vormen van begeleiding maken we in veel gevallen een gedragsprofiel van de kandidaat of deelnemers op. Het individuele gedragsprofiel wordt bepaald aan de hand van het Social Styles gedragsmodel. Dit model bestaat uit 16 verschillende gedragstypen die gemeten en beschreven kunnen worden. Het model gaat uit van waargenomen gedrag.

Bij coaching- en supervisietrajecten wordt tevens een diepte-interview afgenomen. De resultaten uit het profiel worden zo aangevuld met de persoonlijke waarneming van de begeleider.

Het gedragsprofiel bevat een uitgebreide persoonlijke omschrijving van:

algemene en specifieke gedragskenmerken;
stijl van leidinggeven;
besluitvormingsproces;
stijl van communiceren;
omgang met en beheer van tijd;
ontwikkelingsmogelijkheden.

Het gedragsprofiel draagt bij aan een groter inzicht in het gedrag, de communicatie en de sterkten en beperkingen van de kandidaat. Het bevat waardevolle aanknopingspunten voor effectieve en gerichte begeleiding.

Het gedragsprofiel wordt ook gebruikt als hulpmiddel om effectief advies te geven bij:

aansturing;
managementontwikkeling;
potentieelbeoordeling;
talentmanagement;
loopbaanplanning;
teamsamenstelling.

naar boven

Individuele coaching

Individuele coaching richt zich op het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van (in potentie) aanwezige kwaliteiten. Hierdoor ontstaan nieuwe (gedrags)mogelijkheden. De gecoachte leert zelf oplossingen te vinden voor de persoonlijke uitdagingen die hij of zij in het werk tegenkomt. Dit leidt tot verbeterde prestaties en meer plezier in het werk.

Aanleiding voor het inzetten van individuele coaching is vaak een persoonsgebonden probleem. De betrokken persoon komt hier zelf moeilijk verder mee en het probleem belemmert het optimaal functioneren.

We begeleiden het persoonlijke ontwikkelingsproces door:

vragen te stellen en te luisteren;
te spiegelen en feedback te geven;
te confronteren;
meningen, opinies en vooroordelen uit te dagen;
reflectie en zelflerend vermogen te stimuleren;
de inzet van specifieke coachtechnieken en modellen.

In de periodes tussen de coachinggesprekken werkt de kandidaat aan zijn eigen ontwikkeling aan de hand van praktijkopdrachten.

naar boven

Loopbaancoaching

Bij loopbaancoaching houden we ons bezig met de advisering over de loopbaan en loopbaanmogelijkheden van een individuele werknemer. Loopbaancoaching is vooral gericht op keuzebegeleiding. We kijken naar iemands persoonlijkheid, talenten, behoeften, privésituatie, de mogelijkheden binnen de organisatie en de arbeidsmarkt.

Loopbaanvragen kunnen ontstaan vanuit de individuele medewerker of vanuit de organisatie en kunnen heel divers zijn. Ze kunnen o.a. betrekking hebben op keuzes, blokkades, professionele ontwikkeling, persoonlijke ontplooiing of zingeving. Verschillende typen loopbaanvragen vereisen dan ook een verschillende benadering. Afhankelijk van de loopbaanvraag wordt naast keuzebegeleiding ook competentie-coaching, loopbaancounselling of levenscoaching ingezet.

Loopbaancoaching bestrijkt een breed terrein. De drie centrale vragen zijn:

Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik?

Afhankelijk van het type loopbaanvraag worden deze vragen aangevuld met andere relevante vragen. Het doel van loopbaancoaching is heldere antwoorden te krijgen op deze vragen. De antwoorden bieden de cliënt nieuwe keuzemogelijkheden en manieren om zijn of haar keuze te verwezenlijken.

Naast de coachinggesprekken gebruiken we diverse (zelf)analyse- en zelfmanagementinstrumenten en theorie- en praktijkopdrachten.

naar boven

Supervisie

Supervisie is onder begeleiding leren door reflectie op de eigen werkervaringen. Supervisie is vooral geschikt voor professionals die met mensen werken, zoals leidinggevenden. De supervisant leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij of zij meer inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Supervisie vindt plaats op individuele basis of in een klein groepje van maximaal 3 personen. De supervisant bepaald zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Na afloop van iedere bijeenkomst schrijft de supervisant een reflectieverslag.

In de rol van supervisor dragen we bij aan de verbreding en verdieping van het ontwikkelingsproces van de supervisant door vragen te stellen, onbewuste patronen bloot te leggen, alternatieven aan te dragen en suggesties te doen. Supervisie maakt het mogelijk om in een vertrouwde omgeving te reflecteren op het eigen functioneren met behulp van een professionele en objectieve sparringpartner.

naar boven

Teamcoaching

In teamcoaching stimuleren we het nemen van individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het team en de te behalen resultaten. Het doel van teamcoaching is het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het verhogen van de effectiviteit van het team.

Teamcoaching wordt ingezet wanneer een team of afdeling niet goed functioneert. Dit kan voortkomen uit externe of interne omstandigheden, of een combinatie van beiden. Teamcoaching start met een analyse van de huidige situatie. Hierbij worden de externe omstandigheden en interne interactie binnen het team in kaart gebracht. Na de analysefase wordt samen met de opdrachtgever een maatwerk begeleidingsprogramma ontwikkeld.

Tijdens de begeleidingsfase gaan we als teamcoach met de groep aan de slag. Door interventies maken we de onderliggende interactiepatronen zichtbaar. Hierdoor wordt het bewustzijn binnen de groep vergroot. We maken hierbij gebruik van de theorie van het systeemdenken.

De groep gaat zich ontwikkelen en groeien in bewustzijn en zelfinzicht. Men leert inzien waarom zaken fout lopen en wat de rol van de eigen houding, gedrag en communicatie hierin is. Vanuit dit inzicht en het accepteren van de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan verbeteringen in de onderlinge interactie. Het team komt tot betere prestaties. De periodes tussen de samenkomsten worden gebruikt voor het oefenen van nieuw gedrag in de praktijk.

naar boven

Intervisiebegeleiding

Intervisie is collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkgerelateerde problemen. Intervisie vindt plaats in groepsverband, tussen collega’s op gelijk niveau, die samen binnen een vastgestelde structuur tot nieuwe inzichten en oplossingen voor hun werkproblemen komen. Het leerproces bij intervisie is gericht op groepsdynamiek, reflectie, zelfsturing en gedragsverandering.

We begeleiden intervisietrajecten bij bedrijven en organisaties met als doel onszelf geleidelijk overbodig te maken. We creëren het kader en instrueren de deelnemers met betrekking tot de regels voor effectieve intervisie, de algemene omgang met elkaar, de juiste manieren van vragen stellen en het geven en ontvangen van feedback. We begeleiden de groep tijdens de eerste bijeenkomsten. Tijdens de begeleiding stimuleren we het zelflerend en zelfsturend vermogen van de groep waardoor de groep na verloop van tijd zonder begeleiding verder kan.

Bij het opzetten van een intervisietraject wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de behoeften, verwachtingen en doelstellingen. Vervolgens wordt een passend intervisiemodel gekozen en doen we een voorstel voor de vorm van het traject. Het traject start met een trainingsbijeenkomst als voorbereiding op de intervisiebijeenkomsten.

naar boven

Workshops

Onder de noemer workshops verzorgen wij groepsgerichte leertrajecten waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van kennis, vaardigheden en gedrag. Het vertrekpunt bij workshops is altijd de praktijk van de deelnemers.

Onze workshops zijn maatwerkoplossingen en worden per leervraag ontwikkeld. Inhoud, vorm en duur worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Hiermee sluit deze manier van leren altijd precies aan bij de behoefte van het team of de organisatie.

Concrete leervragen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, samenwerking, leidinggeven of andere competenties lenen zich uitstekend voor workshops. Maar ook onderwerpen als integriteit, eigen verantwoordelijkheid, innovatie of andere kernwaarden kunnen met behulp van workshops verbeterd worden.

Contact Individuele Coaching:

Bent u benieuwd wat Breel Coaching voor u of uw organisatie kan betekenen? Kijk dan gerust verder op onze website of neem contact met ons op via andries@breelcoaching.nl voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

Contact

Andries breel
Coach / Trainer

T   06 513 747 85
E   andries@breelcoaching.nl
A   Tweede Markstraat 26
     4811 PC Breda

Coachend
Leiding
Geven

Coachend leidinggeven heeft zich in de praktijk bewezen als een managementstijl waarmee op een positieve en mensgerichte manier richting kan worden gegeven aan de ontwikkeling en resultaten van een organisatie en haar mensen.

CLG : coach leiding geven : individuele coaching


Werkwijze

Ieder begeleidingstraject is anders, of het nu gaat om een individuele medewerker, een team of de gehele organisatie. In onze begeleiding staat het proces van bewustwording in algemene zin centraal.

werkwijze individuele coaching


Referenties

In de loop van haar bestaan heeft Breel Coaching veel ervaring mogen opdoen met de positieve effecten van uitgevoerde begeleidingstrajecten. Over samenwerking en resultaten laten we dan ook graag onze klanten aan het woord.

referenties individuele coaching

 
 
     
 

individuele-coaching | over-individuele-coaching | begeleiding-individuele-coaching
coachend-leidinggeven | werkwijze-individuele-coaching | referenties-individuele-coaching
individuele-coaching-breda | links
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
individuele-coaching-eindhoven | individuele-coaching-tilburg | individuele-coaching-rotterdam

   
   
Copyright 2010 Breel Coaching .nl © Individuele Coaching . com Individuele Coaching Breda: Gedragsprofilering, Teamcoaching, Individuele coaching, Intervisiebegeleiding, Loopbaancoaching, Workshops, Supervisie, Coachend Leiding Geven